સંદેશ ન્યૂઝ દ્વારા ભરતી 

www.jobinbhavnagar.in

પોસ્ટ

 ડોર-ટુ-ડોર એક્સિક્યુટિવ

અભ્યાસ

10 પાસ

Education

તારીખ

14,15 અને 16 માર્ચ 2023

સ્થળ

સંદેશ ભવન, ત્રીજો માળ રાત્રિ બજાર સામે, L & T સર્કલ, કારેલી બાગ વડોદરા.

સમય

સવારે 11 થી 5

જોબ લોકેશન

અમદાવાદ શહેર

ફોન નંબર

9712463534 079 4000 4193

વધારે વિગત

બાયોડેટા અને પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા સાથે આગળ જણાવેલ એડ્રેસ પર રૂબરૂ મળવું 

વધારે વિગત માટે ઓફિસિયલ નોટિફિકેશન ને સારી રીતે વાંચો

thank you for read story